Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys: pagrindinė– kultūrinis švietimas, kita švietimo veiklos rūšis – švietimui būdingų paslaugų veikla.
Kitos ne švietimo veiklos rūšys:  nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, bibliotekų ir archyvų veikla, vaikų poilsio stovyklų veikla.Mokyklos veiklos tikslas – teikti formalųjį švietimą papildantį ugdymo mokyklą ir neformalųjį meninį švietimą, plėtoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninę raišką, tenkinti kūrybos ir saviraiškos poreikius, vadovaujantis laisvanoriškumo ir demokratijos principais, suteikti papildomas dalykines ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas profesinei, visuomeninei veiklai ar asmeniniam gyvenimui.
Mokyklos veiklos uždaviniai: teikti mokiniams kokybišką meninį ugdymą, atskleisti ir plėtoti mokinių meninius gebėjimus ir kūrybiškumą, skatinti mokinius tęsti ugdymąsi aukštesnės pakopos meninio profilio institucijose, ugdyti mokinių kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas, per saviraiškos, pažinimo ir lavinimosi poreikių tenkinimą, bendradarbiauti su rajono, šalies ir užsienio švietimo ir kultūros institucijomis, plėtoti kultūrinius mainus, skatinti moksleivių dalyvavimą meistriškumo konkursuose, festivaliuose, renginiuose, ugdyti pilietiškumą, pagarbą tautos tradicijoms ir kultūrai,
kurti kultūrinę aplinką, aktyvinti rajono jaunimo kultūrinį gyvenimą, inicijuoti menines programas, projektus ir pritraukti rėmėjus jų įgyvendinimui, sudaryti palankias sąlygas vyresniems kaip 18 metų asmenims tenkinti dailės pažinimo poreikius ar įgyti papildomų kompetencijų.
Mokyklos funkcijos: užtikrina kokybišką švietimą, vykdo mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės poreikius, mokinių gebėjimus ir interesus, vykdo švietimo ir mokslo ministro patvirtintus formalųjį švietimą papildančias meninio ugdymo programas ( muzikos, dailės ir šokio), rengia ir vykdo neformaliojo ugdymo programas, garantuoja mokiniams, tėvams (globėjams) teisę laisvai rinktis pageidaujamą ugdymo programą ir trukmę, organizuoja ugdymo pasiekimų patikrinimą, baigiamuosius egzaminus, plėtoja bendruomenės švietėjišką veiklą, kuria atvirą visuomenei kultūros židinį, aktyvina vaikų ir jaunimo kultūrinį gyvenimą, kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, dalyvauja projektinėje veikloje, sudaro sąlygas specialiųjų poreikių vaikams integruotis į meninį švietimą, suderinus su tėvais (globėjais) organizuoja ekskursijas, koncertines išvykas Lietuvoje ir į užsienio šalis, atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.


                                                                            Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-09-27