Komisijos ir darbo grupės

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS
KOMISIJA
Pirmininkas – Arnoldas Milukas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Sekretorė – Irena Bogužienė, mokytoja metodininkė
Nariai:
Vida Kubaitienė, švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
Gražvydas Raila, mokytojas ekspertas
Indrė Sliužinskaitė, mokyklos tarybos atstovė

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA (NUOLATINĖ)
Pirmininkė – Aušra Kazakauskienė, mokytoja
Nariai:
Žydrė Adomaitienė, mokytoja metodininkė
Neda Jencienė, vyresnioji mokytoja

METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAI
Angelė Alšauskienė, liaudies instrumentų ir akordeono metodinės grupės pirmininkė
Albina Kazlauskytė, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė
Liudmila Kašėtienė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė
Gražina Liaudanskienė, muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė
Gražvydas Raila, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas
Živilė Skirkevičienė, dailės metodinės grupės pirmininkė

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
Pirmininkas – Donata Domarkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Angelė Alšauskienė, mokytoja metodininkė
Neda Jencienė, vyresnioji mokytoja, narė
Arnoldas Milukas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, narys
Alvita Timašiova, mokytoja, narė

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS
KOMISIJA
Pirmininkas – Daiva Pielikienė, direktorė
Naraiai:
Donata Domarkaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Albina Kazlauskytė, mokytoja
Arnoldas Milukas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2021-09-09