Komisijos ir darbo grupės

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS
KOMISIJA
Pirmininkas – Arnoldas Milukas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Sekretorė – Irena Bogužienė, mokytoja metodininkė
Nariai:
Vida Kubaitienė, švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
Gražvydas Raila, mokytojas ekspertas
Indrė Sliužinskaitė, mokyklos tarybos atstovė

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA (NUOLATINĖ)
Pirmininkė – Aušra Kazakauskienė, mokytoja
Nariai:
Žydrė Adomaitienė, mokytoja metodininkė
Neda Jencienė, vyresnioji mokytoja

METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAI
Aivaras Lidžius, liaudies instrumentų ir akordeono metodinės grupės pirmininkas
Albina Kazlauskytė, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė
Liudmila Mikkelsen, fortepijono metodinės grupės pirmininkė
Gražina Liaudanskienė, muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė
Gražvydas Raila, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas
Živilė Skirkevičienė, dailės metodinės grupės pirmininkė

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
Pirmininkas – Donata Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Irena Filičkinienė, kv. mokytoja
Neda Jencienė, vyr. mokytoja
Albina Kazlauskytė, vyr. mokytoja
Arnoldas Milukas, mokytojas metodininkas

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS
KOMISIJA
Pirmininkas – Daiva Pielikienė, direktorė
Naraiai:
Donata Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Irena Filičkinienė, kv. mokytoja
Neda Jencienė, vyr. mokytoja
Albina Kazlauskytė, vyr. mokytoja
Arnoldas Milukas, mokytojas metodininkas


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-11-03