Komisijos ir darbo grupės

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS
KOMISIJA
Pirmininkas – Arnoldas Milukas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Sekretorė – Irena Bogužienė, mokytoja metodininkė.
Nariai:
Gabrielė Rakašytė, švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
Gražvydas Raila, mokytojas ekspertas;
Indrė Sliužinskaitė, mokyklos tarybos atstovė.

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA (NUOLATINĖ)
Pirmininkė – Aušra Kazakauskienė, mokytoja.
Nariai:
Žydrė Adomaitienė, mokytoja metodininkė;
Neda Jencienė, vyresnioji mokytoja.

METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAI
Aivaras Lidžius, liaudies instrumentų ir akordeono metodinės grupės pirmininkas;
Albina Kazlauskytė, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė;
Liudmila Mikkelsen, fortepijono metodinės grupės pirmininkė;
Gražina Liaudanskienė, muzikos teorijos ir dainavimo metodinės grupės pirmininkė;
Gražvydas Raila, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas;
Živilė Skirkevičienė, dailės metodinės grupės pirmininkė.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
Pirmininkas – Donata Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Irena Filičkinienė, kv. mokytoja;
Neda Jencienė, vyr. mokytoja;
Albina Kazlauskytė, vyr. mokytoja;
Arnoldas Milukas, mokytojas metodininkas.

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS
KOMISIJA
Pirmininkas – Daiva Pielikienė, direktorė.
Naraiai:
Donata Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Irena Filičkinienė, kv. mokytoja;
Neda Jencienė, vyr. mokytoja;
Albina Kazlauskytė, vyr. mokytoja;
Arnoldas Milukas, mokytojas metodininkas.


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-11-23