Mokyklos nuostatai

ŠILUTĖS MENO MOKYKLOS NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilutės meno mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šilutės meno mokyklos (toliau – Mokykla ) teisinę formą, priklausomybę, savininką, jo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Mokyklos buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymosi formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, Mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo tvarką.
2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Šilutės meno mokykla. Sutrumpintas mokyklos pavadinimas – Meno mokykla (toliau Mokykla). Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190698118.
3. Mokykla įsteigta 1965 m. rugpjūčio 1 d.
4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
6. Mokyklos savininkas – Šilutės rajono savivaldybė, identifikavimo kodas – 111102445, adresas – Dariaus ir Girėno g.1, LT-99133 Šilutė.
7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilutės rajono savivaldybės taryba (kodas 111119537), vykdanti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus:
8. Mokyklos buveinė – Lietuvininkų g. 38, LT 99179 Šilutė.
9. Mokyklų grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
10. Mokyklos paskirtys:
10.1. pagrindinė paskirtis – formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla;
10.2. kitos paskirtys:
10.2.1. formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo mokykla;
10.2.2. formalųjį švietimą papildančio šokio ugdymo mokykla;
10.2.3. neformaliojo švietimo muzikinio ugdymo mokykla;
10.2.4. neformaliojo švietimo dailės ugdymo mokykla;
10.2.5. neformaliojo švietimo šokio ugdymo mokykla;
10.2.6. neformaliojo suaugusiųjų švietimo dailės ugdymo mokykla;
10.2.7. neformaliojo suaugusiųjų švietimo muzikos ugdymo mokykla;
10.2.8. mokyklos iniciatyva ir steigėjo sprendimu gali būti patvirtintos ir kitos paskirtys.
11. Mokymo kalba – lietuvių.
12. Mokymosi formos:
12.1. grupinio mokymo;
12.2. pavienio mokymo.
13. Mokymo proceso organizavimo būdai:
13.1. kasdienis;
13.2. individualus;
13.3. savarankiškas;
13.4. nuotolinis.
14. Vykdomos švietimo programos:
14.1. pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programos;
14.2. pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo programos;
14.3. pradinio ir pagrindinio šokio ugdymo programos;
14.4. ankstyvojo, išplėstinio, mėgėjų ir suaugusiųjų muzikinio ugdymo programos;
14.5. ankstyvojo, išplėstinio ir suaugusiųjų dailės ugdymo programos;
14.6. mėgėjų šokio programa.
15. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:
15.1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
15.2. Šilutės meno mokyklos pažymėjimas;
15.3. Mokyklos direktoriaus nustatyto pavyzdžio mokyklos pažyma.
16. Šilutės meno mokyklos muzikos ir dailės klasės turinčios kitą buveinę:
16.1. Kuršių g. 22, Kintų mstl., Kintų sen., LT- 99050, Šilutės r. sav.;
16.2. Sodo g. 3, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., LT- 99056, Šilutės r. sav.;
16.3. Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., LT-99204 Šilutės r. sav.
17. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir
mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II. SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
19. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
19.1. pagrindinė – kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
19.2. kita švietimo veiklos rūšis – švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
20.1. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
20.2. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91,01;
20.3. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
20.4. muzikos instrumentų, dekoracijų, kostiumų nuoma, kodas 77.29.30;
20.5. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;
20.6. niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
20.7. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
20.8. meno ir renginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04;
20.9. meninė kūryba, kodas 90.03.
21. Mokyklos veiklos tikslas – teikti formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir
neformalųjį meninį švietimą, plėtoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninę raišką, tenkinti kūrybos ir saviraiškos poreikius, vadovaujantis laisvanoriškumo ir demokratijos principais, suteikti papildomas dalykines ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas profesinei, visuomeninei veiklai ar asmeniniam gyvenimui.
22. Mokyklos veiklos uždaviniai:
22.1. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;
22.2. sukurti palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) edukacinę erdvę;
22.3. veiklą grįsti humanistine, demokratine ugdymosi filosofija ir vertybių sistema,
puoselėjant demokratiškus bendruomenės santykius;
22.4. teikti mokiniams kokybišką meninį ugdymą;
22.5. atskleisti ir plėtoti mokinių meninius gebėjimus ir kūrybiškumą;
skatinti mokinius tęsti ugdymą(si) aukštesnės pakopos meninio profilio institucijose;
22.6. ugdyti mokinių kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas, per
saviraiškos, pažinimo ir lavinimosi poreikių tenkinimą;
22.7. bendradarbiauti su rajono, šalies ir užsienio švietimo ir kultūros institucijomis,
plėtoti kultūrinius mainus;
22.8. skatinti mokinių dalyvavimą meistriškumo konkursuose, festivaliuose, renginiuose;
22.9. ugdyti pilietiškumą, pagarbą tautos tradicijoms ir kultūrai;
22.10. kurti kultūrinę aplinką, aktyvinti rajono jaunimo kultūrinį gyvenimą, inicijuoti
menines programas, projektus ir pritraukti rėmėjus jų įgyvendinimui;
22.11. sudaryti palankias sąlygas vyresniems kaip 18 m. asmenims tenkinti muzikos ir
dailės pažinimo poreikius ar įgyti papildomų kompetencijų;
22.12. organizuoti mokytojų ir kitų specialistų, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.
23. Mokyklos funkcijos:
23.1. užtikrina sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
23.2. užtikrina kokybišką švietimą, vykdo mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus;
23.3. konkretina ir individualizuoja ugdymo(si) turinį, atsižvelgdama į Mokyklos
bendruomenės poreikius, mokinių gebėjimus ir interesus;
23.4. vykdo švietimo ir mokslo ministro patvirtintas formalųjį švietimą papildančias
meninio ugdymo programas (muzikos, dailės ir šokio);
23.5. vykdo mokymosi sutartyse sutartus įsipareigojimus;
23.6. karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio keliančio pavojų mokinių
sveikatai ir gyvybei laikotarpiu, ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo procesas koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais;
23.7. rengia ir vykdo kitas neformaliojo ugdymo programas;
23.8. garantuoja mokiniams, tėvams (globėjams) teisę laisvai rinktis pageidaujamą
ugdymo programą ir trukmę;
23.9. organizuoja ugdymo pasiekimų patikrinimus, baigiamuosius egzaminus;
23.10. plėtoja bendruomenės švietėjišką veiklą, kuria atvirą visuomenei kultūros židinį,
aktyvina vaikų ir jaunimo kultūrinį gyvenimą;
23.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;
23.12. dalyvauja projektinėje veikloje;
23.13. sudaro sąlygas specialiųjų poreikių vaikams integruotis į meninį švietimą;
23.14. suderinus su tėvais (globėjais) organizuoja ekskursijas, koncertines išvykas
Lietuvoje ir į užsienio šalis;
23.15. organizuoja dokumentų valdymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
23.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
24. Mokykla išduoda:
24.1. mokyklos mokiniams, baigusiems pradinio, pagrindinio ugdymo programas, mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
24.2. mokyklos mokiniams, baigusiems ankstyvojo, išplėstinio ir mėgėjų meninio ugdymo programas, pažymėjimus bei pažymas, Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka.

III. SKYRIUS
MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

25. Mokykla, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai paskirtas funkcijas, turi
teisę:
25.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi formas ir būdus;
25.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius užtikrinančius kokybišką ugdymą;
25.3. bendradarbiauti su Mokyklos veiklai turinčiais įtakos šalies ir užsienio fiziniais ir
juridiniais asmenimis;
25.4. įvertinti vietos bendruomenės poreikius, teikti pasiūlymus Mokyklos savininko
teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai paslaugų teikimo, mokėjimo už paslaugas klausimais;
25.5. teikti neformaliojo švietimo mokamas paslaugas, kurių kainas tvirtina Šilutės
rajono savivaldybės taryba, ir kitas atlygintinas paslaugas;
25.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
25.7. inicijuoti ir rengti labdaros renginius nepasiturinčioms šeimoms paremti ir
mokinių koncertinėms išvykoms organizuoti;
25.8. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose;
25.9. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
25.10. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo;
25.11. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;
26. Mokyklos pareiga:
26.1. užtikrinti mokyklos tikslų, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų vykdymą;
26.2. užtikrinti švietimo programų vykdymą;
26.3. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;
26.4. užtikrinti geros kokybės paslaugų teikimą;
26.5. užtikrinti mokyklos tikslų, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų vykdymą;
26.6. užtikrinti mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;
26.7. užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro higienos normų
reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
26.8. teikti viešą informaciją apie Mokykloje vykdomas programas, jų pasirinkimo
galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, pedagogų kvalifikaciją, išorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus teisės aktų nustatyta tvarka;
26.9. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms Lietuvos
Respublikos įstatymų numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas;
26.10. užtikrinti kitų pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir
kituose teisės aktuose vykdymą.

IV. SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
27.1. Mokyklos strateginį planą;
27.2. Mokyklos metinį veiklos planą;
27.3. Mokyklos ugdymo planą, kurie yra tvirtinami įstatymų nustatyta tvarka.
28. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris viešo konkurso būdu į pareigas skiriamas ir
atleidžiamas įstatymo nustatyta tvarka. Didžiausią leistiną Mokyklos pareigybių (etatų) skaičių nustato Savivaldybės taryba. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
29. Direktorius:
29.1. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus;
29.2. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, nustato darbo užmokestį skatina juos, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
29.3. priima mokinius Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
29.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nustato bendruomenės narių teises, pareigas ir atsakomybę bei elgesio ir etikos normas;
29.5. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos vidaus tvarkos taisykles;
29.6. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
29.7. vadovauja Mokyklos strateginio ir metinio veiklos planų rengimui, jų įgyvendinimui;
29.8. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
29.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
29.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;
29.11. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
29.12. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
29.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
29.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
29.15. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
29.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
29.17. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
29.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui ir ūkvedžiui;
29.19. Mokyklos direktoriui išvykus į komandiruotę, sergant, atostogų metu, jo funkcijas atlieka vienas iš direktoriaus pavaduotojų ugdymui, jiems nesant – savivaldybės mero įgaliotas asmuo;
29.20. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;
29.21. vykdo švietimo stebėseną ir kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
30. Mokyklos direktorius atsako už:
30.1. programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų ir rezultatyvų naudojimą, siekiant programoje numatytų tikslų;
30.2. atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių energijos ir kitų darbų, paslaugų bei poreikių tiekėjais;
30.3. buhalterinės apskaitos organizavimą ir finansinės atskaitomybės rengimą bei pateikimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
30.4. vidaus kontrolės sukūrimo sistemą, kuri padėtų užtikrinti mokyklos veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, įsipareigojimų laikymąsi bei su visa tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą;
30.5. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje;
30.6. demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinio įgyvendinimą;
31. Mokykloje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės:
31.1. Metodinę grupę sudaro atskirų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių atviro balsavimo balsų dauguma išrinktas pirmininkas;
31.2. Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
32. Mokykloje veikia Metodinė taryba, kuri nustato mokytojų metodinės veiklos
prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą mokykloje, teikia direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo. Mokyklos Metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių pirmininkai. Metodinei tarybai vadovauja, jos veiklą koordinuoja direktoriaus paskirtas pavaduotojas ugdymui.

V. SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

33. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba ir
Mokinių taryba.
34. Mokyklos savivaldos institucijos svarsto Mokyklos veiklos, ugdymo ir finansavimo
klausimus, pagal kompetenciją priima sprendimus bei daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams.
35. Mokyklos taryba – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti Mokyklos
mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui. Mokyklos taryba padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams:
35.1. Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai: 3 tėvai, 3 mokytojai, 3 mokiniai. Į Mokyklos tarybą atviru balsavimu tėvus deleguoja tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių taryba;
35.2. Mokyklos tarybos nariu gali būti asmuo turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti švietimo įstaigos strateginių tikslų, ir įgyvendinti švietimo įstaigos misiją;
35.3. Mokyklos tarybos nariu negali būti direktorius, mokykloje dirbantys mokinių tėvai, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai;
35.4. Tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis susirinkimas. Tėvai išrenkami atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tėvų (globėjų, rūpintojų);
35.5. Mokyklos taryba renkama vienai kadencijai, kurios trukmė trys metai. Baigiantis kadencijos laikotarpiui, bet ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki kadencijos pabaigos, inicijuojami naujos tarybos rinkimai. Naujai išrinkta taryba veiklą pradeda kitą dieną po ankstesnės tarybos kadencijos pabaigos. Kiekvienas Mokyklos tarybos narys gali dirbti ne ilgiau kaip dvi kadencijas. Taryba vadovaujasi tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina Mokyklos direktorius;
35.6. Tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka ir atšaukia Mokyklos tarybos nariai pasirinktu balsavimo būdu. Mokyklos tarybos pirmininkas renkamas pirmojo posėdžio metu;
35.7. Mokyklos tarybos narį gali atšaukti jį išrinkusi Mokyklos bendruomenės grupė. Į atšaukto nario vietą išrenkamas naujas narys, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvęs Mokyklos tarybos narys iki veikiančios Mokyklos tarybos kadencijos pabaigos.
36. Nutrūkus Mokyklos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko:
36.1. į jo vietą išrenkamas naujas narys, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvęs mokyklos Tarybos narys.
37. Mokyklos tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo
taisykles tvarko Mokyklos tarybos sekretorius, išrenkamas iš Mokyklos tarybos narių pasirinktu balsavimo būdu posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pirmojo posėdžio metu visam Mokyklos tarybos kadencijos laikotarpiui.
38. Mokyklos tarybos posėdį šaukia Mokyklos tarybos pirmininkas. Posėdis gali vykti ir
nuotoliniu būdu. Į posėdį gali būti kviečiami Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus, prireikus gali būti šaukiamas neeilinis Mokyklos tarybos posėdis.
39. Mokyklos taryba:
39.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
39.2. svarsto ir priima sprendimus dėl Mokyklos strateginio plano, Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, Mokyklos ugdymo plano, kitų Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų, teikiamų Mokyklos direktoriaus;
39.3. teikia siūlymus dėl mokyklos veiklos organizavimo, Mokyklos nuostatų keitimo ar papildymo, ugdymo planų rengimo, vidaus struktūros tobulinimo;
39.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
39.5. teikia siūlymus Šilutės rajono savivaldybei dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
39.6. susipažįsta su Mokyklos metines veiklos ataskaita ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
39.7. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
39.8. teikia siūlymus saugios, atitinkančios higienos reikalavimus, ugdymo ir darbo aplinkos kūrimo klausimais, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
39.9. deleguoja atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;
39.10. deleguoja atstovus į viešo konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją;
39.11. svarsto mokinių atleidimo nuo mokesčių ir lengvatų suteikimo klausimus;
39.12. sprendžia mokinių šalinimo iš Mokyklos dėl mokinių elgesio taisyklių pažeidimų,
nepažangumo, pamokų praleidinėjimo, klausimus;
39.13. inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
39.14. svarsto kitų Mokyklos savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
39.15. kasmet vertina mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
39.16. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
40. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija profesiniams, bei
bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro visi Mokykloje dirbantys mokytojai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys:
41.1. Mokytojų tarybai vadovauja pirmininkas, išrenkamas pirmojo posėdžio metu atviru balsavimu, balsų dauguma 3 metų kadencijai. Pirmininku tarybos narys gali būti ne ilgiau, kaip 2 kadencijas. Susirinkimas teisėtas, jei dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai pedagogų;
41.2. Mokytojų tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo
taisykles tvarko Mokytojų tarybos sekretorius, išrenkamas atviru balsavimu posėdyje, dalyvaujančių narių balsų dauguma pirmojo posėdžio metu, visam Mokytojų tarybos kadencijos laikotarpiui;
41.3. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia pirmininkas. Posėdžiai gali vykti ir nuotoliniu
būdu. Posėdžiai šaukiami prieš prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau, kaip vieną kartą per keturis mėnesius. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
42. Mokytojų taryba:
42.1. aptaria pedagoginės veiklos formas ir metodus, ugdymo ir Mokyklos veiklos rezultatus, ugdymo ir veiklos perspektyvas, ugdymo programas ir planus;
42.2. svarsto mokinių kėlimo į aukštesnes klases, pažangos ir pasiekimų vertinimo, mokinių skatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo ir šalinimo iš mokyklos klausimus dėl mokinių elgesio taisyklių nesilaikymo ir nepažangumo;
42.3. sprendžia vaikų nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos, pilietinio ir tautinio ugdymo, profesinio orientavimo, gabių vaikų ir jaunimo ugdymo klausimus;
42.4. priima nutarimus teisės aktais nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais;
42.5. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;
42.6. teikia siūlymus dėl mokyklos strategijos, metinės veiklos, ugdymo plano įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo.
43. Mokinių taryba − nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, renkama atviru
balsavimu dviejų metų kadencijai iš kiekvieno skyriaus po 3 atstovus. Rinkimus į Mokinių tarybą organizuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
43.1.Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje;
43.2.Mokinių tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
44. Mokinių taryba:
44.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius;
44.2. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Mokykloje;
44.3. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, edukacinių aplinkų kūrimo;
44.4. atstovauja mokinių interesams;
44.5. dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
44.6.deleguoja 3 mokinius į Mokyklos tarybą, atviru balsavimu.
45. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali
burtis į įvairių interesų grupių (mokinių, mokytojų, tėvų) asociacijas, organizacijas, vykdančias jų veiklos nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas.
46. Darbo tarybos, Profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja įstatymai.

VI. SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

47. Darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
48. Darbuotojų apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos teisės aktai ir kiti teisės aktai.
49. Mokytojai atestuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministro įsakymu „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“.
50. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui veiklos vertinimas kiekvienais
metais vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais veiklos vertinimo nuostatais.
51. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir kiti
pedagoginiai darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII. SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

52. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą Šilutės rajono savivaldybės turtą, naudoja
ir disponuoja juo pagal įstatymus Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
53. Mokykla turi paramos gavėjo statusą.
54. Mokyklos lėšų šaltiniai:
54.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
54.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
54.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
54.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
55. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
56. Mokyklos buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Šilutės
rajono savivaldybės administracijos centralizuota buhalterija teisės aktų nustatyta tvarka, Mokyklos direktoriaus patvirtintu vidaus kontrolės politikos aprašu.
57. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos
institucijos, Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius.
58. Mokyklos veiklos priežiūrą vykdo Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir kultūros skyrius teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiant išorinius vertintojus.
59. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja Mokyklos direktorius.

VIII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60. Informacija apie mokyklos veiklą, kurią remiantis Nuostatais ir Lietuvos Respublikos
teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiama Mokyklos internetinėje svetainėje. Skelbdama informaciją apie mokyklos veiklą ir rezultatus, Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės galiojančiais teisės aktais dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms:
60.1.Mokykla interneto svetainėje skelbia viešus pranešimus ir informaciją apie mokykloje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas ir pasiekimus.
61. Mokyklos nuostatų nauja redakcija, pakeitimai, papildymai derinami su Mokyklos
taryba, juos tvirtina Šilutės rajono savivaldybės taryba.
62. Mokyklos Nuostatai keičiami ir papildomi Šilutės rajono savivaldybės tarybos ar jos
įgaliotos institucijos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų ir dokumentų rengimo taisyklių.
63. Mokyklos buveinė keičiama, skyriai steigiami ir jų veikla nutraukiama Šilutės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu.
64. Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar Mokyklos struktūros
pertvarka vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.
65. Klausimai, neaptarti šiuose Nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

_____________________________

SUDERINTA
Mokyklos tarybos
2021 m. gegužės 27 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.(1.4)-2)

                                        

Nuostatus atsisiųsti galite ČIA


                                                                            Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2021-09-06